Quadre de Competició / Tableau de Compétition


 


Les prévisions de l'organisation en ce qui concerne le format de la compétition sera divisé un total de 12 équipes regroupées en 4 groupes de 3 équipes chacun.
Pendant la samedi matin matches seront joués entre les équipes pour définir les 3 position des groupes .
Les deux milleurs de chaque groupe joueront les quarts de finale à la deuxième fente dans le matin avant de manger . Cette décidera qui positionne à la lecture générale demain. Samedi après-midi visant à loisirs et turisme .
Dimanche matin a commencé à jouer le troisième de chaque groupe (10:00h) . Le troisème du groupe A contre B et le troisième dans le groupe C contre le D.
Les gagnants de ces deux paires sont alors confrontés à jouer la 9e et la 10e place , et qu'ils ont perdu joueront par  12eme et 11ème position (11:30h)
A 10:30h , ils joueront en demi-finale pour la 8ème position 5 , qui laissera de qui ont perdu les quarts de finale équipes ont joué samedi. Les gagnants des demi-finales à jouer (12:00h) pour la position 5 et 6 , tandis que les perdants joueront le lieu les 7 et 8.

Les positions de leader sont définies à partir de 11:00h paires qui joueront deux demi-finalistes parmi les gagnants des matches de quarts de finale le samedi .
Les vainqueurs de ces demi-finales seront jouées 1ème et 2ème position dans la grande finale ( 12:30h ) , tandis que ceux qui ont perdu joueront pour la 3ème et 4ème place dans le même temps .

Torneig Transpirineus FutbolFUTBOL: NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ I COMPETICIÓ

1. Tots els participants inscrits en el torneig hauran de presentar la llicència federativa i un document identificatiu que els acrediti per poder iniciar cada partit.
2.Els partits tindran una durada de 25 minuts a temps correguts.
3. Els jugadors hauran d'anar uniformats i conjuntats. Cada equip haurà de disposar de dues equipacions de dos colors diferents.
4. La competició és modalitat futbol 7. Sis jugadors de camp i el porter.
5. Els jugadors que hi ha al camp han de ser els mateixos que estan inscrits al full d’inscripció.  A la banqueta només podran ésser-hi les persones inscrites a la fulla de l’equip.
6. Cada equip es compon d’un mínim de 10 jugadors,  hauran de ser nascuts l'any 2004 o anteriors.
7. En el cas d’alineació indeguda, a l’equip infractor se li donarà el partit per perdut pel resultat de 3 gol a 0. En aquest cas l’altre equip  podrà escollir a quins  jugadors li apunten els gols.
8. Canvi de jugadors: Es podran realitzar tants canvis com l’equip cregui necessaris. Es podran fer tots els canvis en qualsevol moment d'aturada del joc. Sempre que l'àrbitre ho autoritzi i el jugador tingui inscripció formalitzada i no hagi estat expulsat.
9.  Si durant el partit un equip, per les circumstàncies que siguin, quedes amb menys de 5 jugadors sobre el terreny de joc, l’àrbitre donarà per finalitzat el partit amb la derrota de l’equip sancionat, pel resultat de 3-0. Si el resultat fos més favorable es mantindrà el resultat, descomptant igualment un punt a l’equip infractor en cas que fos causa d’expulsions.
10. Si un equip no es presenta a jugar o es presenta amb més de 10 minuts més tard a partir de l’hora fixada per l’organització per l’inicio del partit, se li donarà el partit per perdut pel resultat de 3 gol a 0. En aquest cas l’equip que s’ha presentat podrà escollir a que jugadors li apunten els gols.
11. Si un equip no es presentés a jugar dos partits sense avisar, quedarà expulsat de la competició, sense dret a que li tornin els diners de la inscripció.
12. Les faltes poden ser directes o indirectes, segons la falta que s’hagi realitzat. Totes les faltes produïdes des de dintre l’àrea seran sancionades amb penal i seran efectuades des d’aquest punt.
13. Si un defensa passa la pilota intencionadament al seu porter amb el peu o en servei de banda, i aquest toca o l’agafa amb les mans, l’àrbitre concedirà córner.
14. El fora de joc, es produeix quan un jugador està mes avançat a la primera línia groga que la pilota, tret que estigui més a prop de la línia de meta contrària  dos dels seus adversaris, com a mínim.
15. No es pot fer un gol directament de servei de banda ni tampoc d’un servi de porteria.
16. Es pot fer un gol directament d’un servei inicial des de mig camp. 
17. Un jugador serà expulsat amb targeta blava, que permet la possibilitat de substituir el jugador expulsat, si comet una de les següents infraccions:

         a) Impedir amb mà intencionada un gol o malmetre una oportunitat manifesta de gol (això no val per al porter dins de la seva pròpia àrea penal).

         b) Malmetre l’oportunitat manifesta de gol d’un adversari que es dirigeix cap a la meta del jugador mitjançant una infracció sancionable amb un tir lliure o penal, llevat dels casos establerts anteriorment sancionables amb una expulsió per ser culpables de joc brusc greu o conducta violenta.

         c)Altres situacions a criteri de l’àrbitre en que els jugadors no siguin culpables de joc brusc greu o conducta violenta.

 18.  Tot jugador que sigui sancionat amb una targeta vermella que comporta una expulsió directa del camp del joc (no pot ser substituït) 

19. En cas d’empat a la classificació de màxim golejador guanyarà aquell equip o jugador, que millor classificació obtingui en la lligueta final.

20.  L’organització no es fa responsable de possibles lesions de jugadors i tècnics, tan dins com fora del camp de joc. Cada participant  comptarà amb una assegurança d’assistència mèdica per aquest campionat, els jugadors accepten la cobertura d’aquesta pòlissa, per això és molt important que només juguin els jugadors que han tramitat l’alta.

21   L’organització no es fa càrrec dels possibles sostraiments d’objectes de valor per la qual cosa aconsellem que no es deixin en els vestidors, el calendari de partits indicarà el vestuari que correspon en cada partit a cada equip.

FOOTBALL: RÈGLE DE PARTICIPATION ET  COMPÉTITION

1. Tous les participants inscrits dans le tournoi doivent présenter un document de licence et d'identification fédéral attestant de commencer chaque match .

2. Les jeux dureront 25 minutes de temps sans arrête .

3 . Joueurs doivent être en uniforme. Chaque équipe doit avoir deux kits de deux couleurs différentes .

4 . Mode compétition de football à 7 . Six joueurs de champ et gardien .

5 . Joueurs qui sont sur ​​le terrain devraient être les mêmes que ceux qui sont inscrits dans le formulaire d'inscription . Sur le banc , il ne peut y avoir des gens non inscrits à la feuille de match .

6 . Chaque équipe est composée d'un minimum de 10 joueurs doivent être nés en 2004 ou plus tôt.

7 . Dans le cas d' un mauvais alignement, l'équipe fautive sera donnée le parti a perdu 3 à 0 . Dans ce cas, l'autre équipe peut choisir lequel les joueurs vont pointer .

8. Reemplacement joueurs : Nous pouvons faire autant de changements que l'équipe juge nécessaire . Il peut faire tous les changements à tout moment pour sauver la partie. Chaque fois que l'arbitre et le joueur a autorisé l'enregistrement et n'a pas été formellement expulsé .

9 . Pendant le jeu, si une équipe pour les circonstances, ils sont , restent avec moins de 5 joueurs sur le terrain , l'arbitre mettra fin à la partie avec la défaite de l'équipe pénalisée , avec le résultat 3-0 . Si le résultat n'est  plus favorable gardera actualisation soulignent également l'équipe fautive si elle était due à des expulsions .

10 . Si une équipe ne se présente pas ou se présente plus de 10 minutes plus tard après l'heure fixée pour le début de l'organisation du parti , le parti sera accordée pour la perte de profits pour le troisième but à l'équipement 0 . dans ce cas qui a été présenté peut choisir lequel les joueurs vont pointer .

11 . Si une équipe ne semble pas jouer deux matchs sans avertissement , sera expulsé de la concurrence , sans droit à un remboursement de cet enregistrement .

12 . Fautes peut être directe ou indirecte , que la balle a été faite. Toutes les infractions découlant de l'intérieur de la zone doivent être passible d'une pénalité et fabriqués à partir de ce point .

13 . Si un défenseur passe intentionnellement le ballon dans ses mains avec ses pieds ou jeter , et ce touche ou saisit , l' arbitre accorda un corner .

14 . L' hors-jeu lorsqu'un joueur est plus avancé dans la première ligne jaune qui va , sauf si vous êtes plus près de la ligne d'arrivée contre deux de ses adversaires , au moins .

15 . Impossible de faire un objectif directement à partir de la touche ni sert un but.

16. On peut faire un objectif directement à partir du milieu de terrain d'un service.

17. Sera sur le terrain un joueur avec une carte bleue , qui vous permet de remplacer le joueur exclu si vous faites l'une des infractions suivantes :

         a) Éviter la main avec un but ou de dommages intentionnels manifeste une occasion de marquer ( cela ne s'applique pas au gardien de but dans sa propre surface de réparation ) .


         b ) la possibilité de corrompre but manifeste d'un adversaire qui est dirigée vers l'objectif du joueur par une infraction punissable d'un coup franc ou une pénalité , sauf dans les cas précédemment établis passible d' expulsion pour s'être rendus coupables de jeu sérieux ou rugueux comportement violent .


         c ) D'autres situations , à la discrétion de l'arbitre que les joueurs ne sont pas coupables de jeu rude grave ou un comportement violent .


 18 . Tout joueur qui est pénalisé d'une expulsion de carton rouge entraîne directe sur le terrain de jeu ( ne peut pas être remplacé )


19 . Cas d'égalité dans le meilleur buteur de classement va gagner cette équipe ou un joueur qui obtiennent de meilleurs classements lors de la finale de la ligue.


20 . L'organisation n'est pas responsable des blessures à des joueurs et des entraîneurs , à la fois sur et hors du terrain . Chaque participant aura une assurance santé pour le championnat , les joueurs d'accepter la couverture de cette politique , il est donc très important que vous ne jouez joueurs qui ont manipulé élevé.


21 L'organisation n'est pas responsable des éventuelles sostraiments objets de valeur si nous vous conseillons de ne pas laisser dans le vestiaire, le calendrier des matches indiquera le costume correspondant à chaque match de chaque équipe .

La previsió de la organització respecte al format de competició serà dividir un total de 12 equips participants agrupats d'inici en 4 grups de 3 equips cada un. 
Durant el matí de dissabte es jugaran partits entre els equips per definir les 3 posicions del grup.
De cada grup quedaran els dos primers classificats per jugar uns emparellaments encreuats, els quarts de final, durant la segona franja del matí, abans de dinar. Això decidirà per quines posicions generals jugar l'endemà. Dissabte a la tarda lliure.
Diumenge al matí comencen jugant els tercers de cada grup (10:00h). El del grup A contra el B i el tercer del grup C contra el del D. 
Els guanyadors d'aquests dos emparellaments s'enfrontaran llavors per jugar la 9ème i 10ème posició, i els que havien perdut acabaran per jugar-se la 11ème i 12ème posició (11:30h)
A les 10:30h es jugarien les semifinals pel 5ème a 8ème posició, que sortiran dels equips perdedors dels quarts de final jugats dissabte. Els guanyadors de les dues semifinals tornaran a jugar (12:00h) per la 5ème i 6ème posició, mentre que els perdedors es jugaran el 7ème i 8ème lloc.
Les posicions capdavanteres es definiran des de les 11:00h, que es jugaran dos emparellaments semifinalistes provinents dels guanyadors dels quarts de finals jugats dissabte.
Els guanyadors d'aquestes semifinals passaran a disputar-se la 1ème i 2ème posició en la gran final (12:30h), mentre que els que hauran perdut jugaran pel 3ème i 4ème lloc a la mateixa hora.Torneig Transpirineus BàsquetBÀSQUET: NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ I COMPETICIÓ

1. Tots els participants inscrits en el torneig hauran de presentar la llicència federativa i un document identificatiu que els acrediti per poder iniciar cada partit.
2. Els partits tindran una durada de 20 minuts a rellotge corregut. El temps dels partits que es disputin els marcarà el cronòmetre del marcador del Pavelló.
3. Les jugadores hauran d'anar uniformades i conjuntades. Cada equip haurà de disposar de dues equipacions de dos colors diferents.
4. Es podran fer tots els canvis en qualsevol moment d'aturada del joc. Sempre que l'àrbitre ho autoritzi i la jugadora no hagi estat expulsada per 5 faltes personals comeses.
5. La puntuació final serà la que figuri en el recompte de l'anotació. En cas d'empat, les 5 jugadores de la pista llançaran un tir lliure per determinar. Si es necessita més, el primer que falli definirà el guanyador.

BASKET: RÈGLE DU PARTICIPATION ET COMPÉTITION

1. Tous les participants inscrits dans le tournoi doivent présenter un document de licence et d'identification fédéral attestant de commencer chaque match. 
2. Les matchs dureront 20 minutes pour exécuter horloge. Le temps du matchs seront marquer par le marqueur de la minuterie du Pavilion. 
3. Les joueurs doivent être uniformées et assemblées. Chaque équipe doit avoir deux kits de deux couleurs différentes. 
4. Tout le monde peut faire des changements à tout moment vous enregistrez le jeu.  Quand l'arbitrage donne son approbation et si le joueur a étée pas éjecté pour 5 fautes personnelles commises. 
5., Le score final sera répertorié dans le compte de la note. En cas d'égalité, le tribunal envoie cinq joueurs à déterminer d'un coup franc. Si vous avez besoin de plus, le premier échec définira le vainqueur.